Skip to main content

Forretningsbetingelser for hosting ved itfirmaet.dk ApS, Cvr. Nr. 32099904

Disse forretningsbetingelser gælder alle former for hostingrelaterede produkter, og ydelser mellem Kunden og Leverandøren (itfirmaet.dk ApS)

I det følgende vil betegnelsen ”Kunden” blive brugt i stedet for ”du”, ”din” og ”dig”. Begrebet ”Webhotel” bruges som en generel betegnelse for det hosting produkt Kunden har tegnet abonnement på. Begrebet kan dække over hosting af både hjemmesider, databaser og mail.

Følgende vilkår er gældende pr. 01.09.2022.

Generelle bestemmelser

Kunden skal være myndig, hvilket i Danmark vil sige 18 år gammel, for at kunne handle med Leverandøren.

Abonnementsperiode, fornyelse, opsigelse og ophør

Et abonnement er fortløbende og løber i 6 måneder ad gangen. Kunden betaler abonnementet forud. Abonnementsperioden bliver fornyet automatisk, med mindre det opsiges rettidigt af enten Kunden eller Leverandøren. 

Kunden skal opsige abonnementet senest 1 måned før udløb. Opsigelse skal ske pr. telefon, mail eller brev. Opsigelsen er først gældende når den er blevet bekræftet af Leverandøren. Ved Kundens opsigelse refunderes det forudbetalte beløb ikke. 

Leverandøren kan opsige et abonnement med 1 måneds varsel. Opsiger leverrandøren et abonnement før en abonnementsperiode er udløbet, refunderes til Kunden et beløb svarende til betaling for den resterende abonnementsperiode.

Leverandøren kan opsige et abonnement med øjeblikkelig virkning, hvis der er sket overtrædelse af forretningsbetingelserne. I så fald vil der ikke blive ydet refusion af indbetalte beløb.

Ved ophør af Kundens kundeforhold til Leverandøren, være sig ved Kundens eller Leverandørens opsigelse eller ophævelse, vil samtlige Kundens data (herunder også data på mailsystemer og databaser) blive slettet 8 dage efter det enkelte abonnements endelige ophør med mindre andet aftales skriftligt.

Ved manglende betaling af fornyelse lukkes webhotel uden varsel.

Anvendelse

Det er ikke tilladt at benytte Leverandørens hostingprodukter til ulovligt materiale. Herved forstås materiale Kunden ikke har rettigheder til eller har ret til at publicere fordi det kan krænke andre personer, virksomheder eller disses rettigheder, samt materiale, der strider mod lovgivningen. Dette forbud gælder tekster, billeder, filmklip, lydfiler og enhver anden tænkelig information eller hyperlinks hertil. Forbuddet er generelt og gælder materialets placering på serveren, uanset om det er tilgængeligt for nogen, herunder Kunden selv. Som ulovligt materiale betragtes yderligere materiale af pornografisk, racistisk, religiøs og politisk karakter, som uanset om det er lovligt eller ej kan virke voldsomt stødende. Dette vurderes af Leverandøren, eventuelt i samarbejde med et ekspert- eller rådgivningsorgan indenfor det pågældende område.

Brug af scripts/programmer er tilladt i det omfang, at brugen ikke medfører et urimeligt stort ressourceforbrug på serverne.

Scripts/programmer må under ingen omstændigheder anvendes til at tilegne sig adgang til andre filer eller informationer på maskinerne end Kundens egne. Der henstilles generelt til, at Kunden er bevidst om, at alle systemressourcer deles med øvrige kunder, og at Kundens brug af systemressourcerne sker under hensyntagen til dette. Leverandøren er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved brug af tredjeparts script/programmer

Der er som udgangspunkt fri trafik under forsætning af, at der er tale om en "normal trafikafvikling", der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder. Kunder med et særlig højt trafikbehov skal have indgået en særskilt aftale, hvor ekstraordinær trafik tillades mod betaling. Et eksempel på særligt højt trafikbehov vil være streaming af mediefiler eller websites med mere end 200.000 månedlige sidevisninger.

Såfremt Kundens ressource og trafik forbrug forstyrrer den generelle drift af systemerne, har Leverandøren ret til at lukke eller spærre adgangen til Kundens webhotel, såfremt kunden efter henvendelse fra Leverandøren ikke bringer forstyrrelsen til ophør. Leverandøren har ret til enerådigt at vurdere, om overtrædelse har fundet sted eller ej. Ved lukning af Kundens webhotel refunderes eventuel resterende forudbetalt abonnement ikke.

Uønsket mail (spam) er forbudt at udsende via Leverandørens systemer.

I tilfælde af overtrædelse forbeholder Leverandøren sig ret til, at informere de relevante myndigheder samt til, at udlevere log informationer mv. til disse.

Spam og virus filtrering

Leverandøren filtrerer mails for spam og virus inden disse når ud til Kunden. Leverandørens spam /virus filter er konfigureret efter generelle anbefalinger i hostingbranchen. Filteret vil fange langt størstedelen af mails indeholdende spam og/eller virus. Det kan dog ikke garanteres, at alt spam/virus fanges og modsat ikke garantere, at ”legale” mails fejlagtigt bliver filtreret fra.

Såfremt mails fejlagtigt bliver fanget af spamfilteret vil det formegentlig skyldes fejl hos afsenderen. Der er dog mulighed for, at opsætte undtagelser så mail fra bestemte afsendere slipper uden om filteret. Det er Kundens eget ansvar, at spamfilteret bliver tilpasset. Kunden kan selv konfigurere dette eller alternativ kontakte Leverandøren som kan hjælpe med konfigurationen.

Ansvar

Kundens brug af Leverandørens hostingprodukter og ydelser sker i enhver henseende på Kundens eget ansvar og risiko. Leverandøren påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som Kunden modtager eller afgiver via Internettet. Leverandører påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til Kundens trafik eller data.

Leverandøren fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab som Kunden lider, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af Kundens hostingprodukt eller Leverandørens ydelser i øvrigt, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre Leverandøren har handlet forsætligt til skade for Kunden eller groft uagtsomt.

Leverandøren fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data. Hvis Leverandøren skulle blive holdt ansvarlig for Kundens brug, skal Leverandørens ansvar i videst mulige omfang være begrænset til et beløb svarende til den af Kunden betalte abonnementspris for den gældende abonnementsperiode.

Leverandøren kan ikke stilles til ansvar for evt. tab eller skade forvoldt af Leverandørens produkter, tjenester eller andet, medmindre dette skyldes grov uagtsom fra Leverandørens side.

Hvis Leverandøren ikke er i stand til, at levere lovede produkter eller tjeneste som følge af forhold, der ligger uden for vores kontrol, er Leverandøren ikke erstatningspligtig.

Support

Leverandøren yder gratis support på hostingløsningen. Henvendelser af mere omfattende karakter vil blive takseret til normal timetakst 800 kr. pr. påbegyndt kvarter.

Kundeoplysninger

I forbindelse med Kundens køb vil Leverandøren naturligvis registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og email. Leverandørens behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.

Kunden er forpligtet til løbende, at meddele Leverandøren eventuelle ændringer i Kundens bopælsadresse og/eller email adresse. Manglende meddelelse til Leverandøren om ændringer i Kundens bopælsadresse og/eller email vil blive anset som væsentlig misligholdelse af Kundens forpligtelser i henhold til forretningsbetingelserne og berettige Leverandøren til øjeblikkelig ophævelse af aftalen.

Kundens behandling af personoplysninger og andre data

Kunden beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres på Kundens hostingprodukt og hvorledes disse skal anvendes. Leverandøren behandler som udgangspunkt alene sådanne personoplysninger efter instruks fra Kunden.

I det omfang personoplysninger, der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger, databehandles ved hjælp af Leverandørens servere, skal Kunden give Leverandøren skriftlig underretning om dette samt om, at Lov om persondatabeskyttelse § 41, stk. 3-5 gælder for Leverandørens behandling af de pågældende personoplysninger.

Leverandøren er i enhver henseende uden ansvar for alle forhold, der henhører under Lov om behandling af personoplysninger i forbindelse med de af Kunden behandlede personoplysninger og Kunden skal friholde Leverandøren for ethvert krav, der udspringer af Lov om behandling af personoplysninger, anden regulering vedrørende persondatabeskyttelse eller anden offentligretlig regulering i forbindelse hermed.

Leverandøren forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til Kundens lagrede data, i det omfang dette efter Leverandøren bedste skøn er nødvendigt af hensyn til Leverandøren drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Leverandøren og dens medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt en tavshedspligt og give meddelelse til Kunden om, at Leverandøren har haft adgang til de lagrede data.

Fortrolighed

Alt information sendt til Kunden herunder brugernavne, passwords og generel information er fortrolig. Denne information må ikke videregives til 3. part.

Alle sensitive data som Leverandøren eller Kunden får kendskab til i kraft af denne forretningsrelation - som ikke er offentlig kendte - er omfattet af gensidig fortrolighed både under aftalernes løbetid, men også i al fremtid herefter.

Betalingsbetingelser

Betalingsinstruktioner vil fremgå af den faktura, som udsendes inden en periodes begyndelse.

På alle faktura gives en betalingsfrist på 10 dage med mindre andet er aftalt.

Betaling sker ved overførsel til bankkonto.

Er betaling ikke modtaget indenfor fristen, afsendes en rykkerskrivelse. Der opkræves et rykkergebyr på kr. 80,- (100,-) for hver rykkerskrivelse, og udebliver betaling efter 2 rykkere, vil sagen blive videregivet til inkasso. Alle udgifter til sagsbehandlingen afholdes af Kunden. 

Såfremt betaling ikke er modtaget inden for fristen, forbeholder leverandøren sig retten til at lukke ned for alle forformer for hosting relaterede ydelser indtil de økonomiske udeståender er bragt i orden. Såfremt dette sker vil der blive opkrævet en genåbningsgebyr på kr. 600,-

Da domæneregistrering og webhosting er specielt til Kunden tilpassede ydelser, tilbydes Kunden ikke fortrydelsesret på bestillinger.

Lovvalg og værneting

Forretningsbetingelserne er undergivet dansk ret og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Kunden og Leverandøren skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

Fejl hos tredjemand og force majure

Udover ovennævnte er Leverandøren aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold uden for Leverandørens kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout, overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, andre force majeurehændelser mv

Ændring af betingelser

Leverandøren er berettiget til at ændre Forretningsbetingelserne med et varsel på 45 dage.

Når man har bestilt et hosting Abonnement ved itfirmaet.dk ApS har man tilkendegivet, at man har læst og forstået ovennævnte betingelser.